Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εταιρεία

Η Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2009 με την υπ’ αριθμ. 2345/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ίδρυση της Φυτιατρικής Εταιρείας από ειδικούς επιστήμονες, Εντομολόγους, Ζιζανιολόγους, Φυτοπαθολόγους, Φυτοφαρμακολόγους που εργάζονται στα Πανεπιστήμια και σε σχετικά ερευνητικά κέντρα της χώρας αλλά και από συναδέλφους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από υπευθύνους των Γραφείων Φυτοπροστασίας της Περιφέρειας, συναδέλφους των Εταιρειών  που διακινούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, από συναδέλφους που ασχολούνται με την εμπορία και πολλούς άλλους που σχετίζονται τόσο με τη διδασκαλία και την έρευνα στις επιστήμες της Φυτιατρικής αλλά και με την εφαρμογή της στην πράξη, προήλθε από την ανάγκη σύγκλησης και συνένωσης των προσπαθειών και των τριών επιστημονικών εταιρειών που αφορούν τους κλάδους της Φυτοπροστασίας για συμβολή στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής, για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών της Ελληνικής Γεωργίας. Άλλωστε η από το 1995 κοινή οργάνωση συναντήσεων Φυτοπροστασίας στη Λάρισα με την επιστημονική στήριξη των επιστημονικών εταιρειών Φυτοπαθολογικής, Εντομολογικής και Ζιζανιολογικής Εταιρείας αποδεικνύει ότι ο εφαρμοστής γεωπόνος και ο παραγωγός έχουν ανάγκη της παρουσίασης των προβλημάτων φυτοπροστασίας και την επιστημονική επίλυσή τους στη καθημερινή εφαρμογή στον αγρό, στο δενδροκομείο και στο θερμοκήπιο.

Η Φυτιατρική Εταιρεία επιδιώκει να συμβάλλει  σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής τόσο από τους Γεωπόνους που εργάζονται στο δημόσιο όσο και από εκείνους που ασχολούνται με την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε θέματα ενημέρωσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης με την οργάνωση ειδικών ανοικτών σεμιναρίων, διαλέξεων, επιστημονικών επιδείξεων ως μέσων συνεχούς ενημερώσεως σε θέματα Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής.

Η Φυτιατρική Εταιρεία σκοπεύει  να εντοπίζει και να αναδεικνύει άμεσα τα προβλήματα Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής, να ενημερώνει την Πολιτεία και τους κατά τόπους υπεύθυνους, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, να συμμετέχει στον προβληματισμό της Πολιτείας και των Ελλήνων παραγωγών στα θέματα των επιστημονικών της πεδίων και να υποδεικνύει λύσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες. Παράλληλα να  προωθεί μελέτες φυτιατρικών προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας και να υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αναφορικά με θέματα Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής σε επίπεδα συμβατικής και βιολογικής παραγωγής ως και ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργία.

Η Φυτιατρική Εταιρεία στοχεύει να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Φυτιατρικής μέσω επίκαιρων παρεμβάσεων στον Ημερήσιο Τύπο ή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας σε τρέχοντα θέματα Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής και να συμβάλει στο πλαίσιο της επιστημονικής της εξειδίκευσης των μελών της στο διαρκή  εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Γεωργίας (οργάνωση, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αναδιάρθρωση, προστασία περιβάλλοντος και εξασφάλιση καταναλωτών) μέσω της εκπαίδευσης-ενημέρωσης των γεωπόνων και της ενημέρωσης των παραγωγών. Η πρότασή της για εισαγωγή μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στη Φυτιατρική στα Γεωπονικά Πανεπιστήμια, Σχολές της Χώρας υλοποιήθηκε ήδη από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας με τίτλο Φυτιατρική και Αγροτικό Περιβάλλον και θεωρείται ως σημαντική  εξέλιξη  απόκτησης  εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούν να εργασθούν ως Φυτίατροι εφαρμογής κατά αντιστοιχία των Πανεπιστημίων Florida και Nebraska των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης και της Ασίας.

Η Φυτιατρική Εταιρεία επιδιώκει να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών εφαρμοσμένης φυτιατρικής μέσω της συμμετοχής εξειδικευμένων μελών της σε επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για τη ενημέρωση γεωπόνων και παραγωγών σε τρέχοντα σημαντικά θέματα φυτιατρικής αλλά και για τη διάγνωση και αντιμετώπιση φυτιατρικών προβλημάτων της Ελληνικής γεωργίας.

Η Φυτιατρική Εταιρεία επιδιώκει να αναβαθμίσει την ενημέρωση σε θέματα αναφυομένων φυτιατρικών προβλημάτων αλλά και δια της αναπτύξεως επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ως και με συναφείς επιστημονικές εταιρείες Φυτιατρικής της αλλοδαπής.

Πέραν των ανωτέρω σκοπός της Φυτιατρικής Εταιρείας είναι και η με κάθε επιστημονικό μέσον παράλληλη και ισόρροπη προαγωγή όλων των βασικών επιστημών της Φυτιατρικής και των επί μέρους κλάδων και γνωστικών αντικειμένων της ήτοι της Φυτοπαθολογίας, Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας, Νηματολογίας, Ζιζανιολογίας και  Φυτοφαρμακολογίας  στην Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος επιδιώκει να αναδείξει την αναγκαιότητα ίδρυσης    Πανεπιστημιακών Τμημάτων πενταετούς διάρκειας στην Φυτιατρική με σημαντικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός Ελλάδος.

ΜΕΛΗ
Τακτικά μέλη γίνονται πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού σε μια των επιστημών της Φυτιατρικής, ή όσοι έχουν τριετή συνεχόμενη εργασία σε Φυτιατρικά Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ή σε Φυτιατρικά Ερευνητικά ή Διαγνωστικά Ιδρύματα και εργάζονται ή έχουν εργασθεί  κύρια και συστηματικά με τη μελέτη, εκπαίδευση και έρευνα φυτιατρικών θεμάτων.
Τακτικά μέλη γίνονται επίσης πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι έτυχαν επιστημονικής εξειδικεύσεως με παρακολούθηση μαθημάτων ή  σεμιναρίων Φυτιατρικής και ασχολούνται επί τριετία τουλάχιστον με θέματα εφαρμοσμένης Φυτιατρικής σε κρατικές υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων Φυτιατρικής ή σε συνεταιριστικές μονάδες και οποίοι στηρίζουν τους σκοπούς της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

+30 (210) 5294505
+30 (210) 5294506
+30 (210) 5294509

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερα Οδός 75, Αθήνα, Αττική 
ΤΚ. 118 55

tjamatika@gmail.com